5/5

دوره جامع کسب و کار گردشگری سلامت

آرشیو خدمات سفر و لجستیک

در مثلث گردشگری سلامت یکی از راس های کار خدمات سفر و گردشگری مسافر است، این خدمات هرچند اصل و اساس هدف سفر بیمار نیستند ولی توجه به آنها می تواند تجربه بهتری برای بیمار خارجی رقم بزند و از الزمات چرخه گردشگری سلامت است. در این صفحه کلیه مطالب مرتبط به لجستیک و خدمات سفر شامل ویزا، مترجم، هتل، بلیط و ... میخوانیم.
جدیدترین مطالب در ایمیل شما

ایمیل خود را وارد کنید و به صورت هفتگی از مطالب تخصصی ما در زمینه گردشگری سلامت استفاده کنید