تجربه ها را ورق بزنید!

گردشگری سلامت جذابیت های زیادی دارد ولی اداره یک کسب و کار در آن با پیچیدگی های زیادی همراه است. این کتاب به صورت گام به گام و با تجربه عملیاتی دو مولف در مورد روش های ساختن و رشد یک کسب و کار گردشگری سلامت نوشته شده است.

سرفصل ها

 • تاریخچه و نحوه شکل گیری
 • مدل ها و تعاریف
 • گردشگری سلامت یا خدمات بین المللی پزشکی؟
 • انگیزه های سفر با هدف درمان
 • معرفی مقاصد برتر گردشگری سلامت در دنیا
 • وضعیت فعلی گردشگری سلامت ایران
 • موانع و چالش های گردشگری سلامت در ایران
 •  
 • داستان یک سفر فرضی از عراق
 • معرفی مدل “مثلث گردشگری سلامت” در فرآیند جذب تا سرویس
 • مسیر استاندارد پذیرش و خدمات یک بیمار خارجی
 • نقش ها و مسئولیت ها برای بازیگران گردشگری سلامت
 • شیوه همکاری با تامین کننده های خدمات درمانی
 • قوانین جاری کشور و مسئولیت های حقوقی مرتبط در هر بخش
 • استراتژی های بازاریابی در گردشگری سلامت
 • معرفی مدل “ماتریس درمان – کشور” در گردشگری سلامت
 • تحقیق بازار و جایگاه یابی
 • پیش نیاز ها و الزامات بازاریابی
 • روش های قیمت گذاری
 • کانال های فروش سنتی و آفلاین
 • کانال های فروش نوین و دیجیتال
 • نکات تکمیلی بازاریابی و فروش در گردشگری سلامت
 • مجوز بند ب و گواهی نامه گردشگری سلامت
 • فرآیند خدمات سفر و گردشگری
 • تامین کننده ها و نحوه تعامل
 • ویزا درمان و مسیر اخذ برای بیماران خارجی
 • مترجم همراه یا “مدتور گاید” و اهمیت آن
 • مجوز IPD برای مراکز درمانی
 • فرایند های ۱۵ گانه در مراکز درمانی
 • تعریف کیفیت در گردشگری سلامت
 • اعتبار بخشی و گواهینامه ها
 • نمونه های موفق بین المللی بیمارستان ها در گردشگری سلامت
 • نکات تکمیلی خدمات درمان
 • ویژه بیمارستان و مراکز درمانی
 • ویژه شرکت های تسهیلگر و واسطه ها
 • نمونه قرارداد ها
 • نمونه فرم ها
 • چک لیست ها

نویسنده ها

هادی شجاری

بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره آریامدتور

بنیان گذار و مدیر اجرایی سیتوسا

نیلوفر اعلمی فریمان

کارشناس ارشد IPD در چند بیمارستان

مدیر عملیات سیتوسا