5/5

دوره جامع کسب و کار گردشگری سلامت

اعتباربخشی JCI را به طور کامل بررسی کنیم! (بخش دوم)

در بخش قبل به بررسی بخشی از شاخص های ارزیابی اعتباربخشی بین المللی JCI پرداختیم.

در ادامه به ادامه مبحث می پردازیم و برای یادآروی، شکل موجود را مجدداً مورد برررسی قرار می دهیم:

 • آموزش بیمار و خانواده(PFE):

۱)۱ PFE: بیمارستان، آموزشی را ارائه می دهد که از مشارکت بیمار و خانواده در تصمیم گیری های مراقبت و فرآیندهای مراقبت پشتیبانی می کند.

۲)۲ PFE: نیازهای آموزشی هر بیمار ارزیابی و در پرونده پزشکی وی ثبت می شود:

 •          ۲.۱ PFE: توانایی بیمار و خانواده برای یادگیری و تمایل به یادگیری ارزیابی می شود.

۳)۳ PFE: روشهای آموزشی، ارزشها و ترجیحات بیمار و خانواده را در نظر می گیرند و امکان ایجاد تعامل کافی بین بیمار، خانواده و کارکنان بیمارستان را برای یادگیری ایجاد می کنند.

۴)۴ PFE: پزشکان، مراقبت های بهداشتی که از بیمار مراقبت می کنند را آموزش می دهند.

 • استانداردهای مدیریت سازمان مراقبت های بهداشتی
 • بهبود کیفیت و ایمنی بیمار(QPS):

۱)۱ QPS: یک فرد واجد شرایط، اجرای برنامه بیمارستان برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار را هدایت می کند و فعالیت های مورد نیاز برای اجرای یک برنامه موثر بهبود مداوم کیفیت و ایمنی بیمار را در بیمارستان مدیریت می کند.

اندازه گیری، انتخاب و جمع آوری داده ها

۲)۲ QPS: کارکنان، برنامه کیفیت و ایمنی بیمار  را در سراسر بیمارستان پشتیبانی می کنند و هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های اندازه گیری کیفیت را فراهم می کنند.

۳)۳ QPS: برنامه کیفیت و ایمنی بیمار از اطلاعات علمی و اطلاعات فعلی برای حمایت از مراقبت بیمار، آموزش حرفه ای بهداشت، تحقیقات بالینی و مدیریت استفاده می کند.

تجزیه و تحلیل و اعتبار سنجی داده های قابل اندازه گیری

QPS.4 (4: برنامه کیفیت و ایمنی بیمار شامل تجمیع و تجزیه و تحلیل داده ها برای پشتیبانی از مراقبت از بیمار، مدیریت بیمارستان و برنامه مدیریت کیفیت و مشارکت در پایگاه های داده خارجی است:

 •                 ۴.۱ QPS: افرادی با تجربه، دانش و مهارت مناسب، به طور سیستماتیک داده ها را در بیمارستان جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند.

۵) QPS.5 : فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها شامل حداقل یک بار برآورد سالانه از تأثیر بهبود اولویت بندی در هزینه و کارایی ها است.

۶) QPS.6 : بیمارستان از یک فرآیند داخلی برای اعتبار سنجی داده ها استفاده می کند.

۷) QPS.7 : بیمارستان از یک فرآیند مشخص برای شناسایی و مدیریت حوادث استفاده می کند.

۸) QPS.8: داده ها همیشه هنگامی تجزیه و تحلیل می شوند که روندهای نامطلوب و تغییرات از داده ها مشهود باشد.

۹) QPS.9 : سازمان برای شناسایی و تجزیه و تحلیل وقایع از یک فرایند تعریف شده استفاده می کند.

بهبود و پایداری

۱۰)QPS.10 : بهبود کیفیت و ایمنی، پایدار است.

۱۱) QPS.11 : از برنامه مداوم مدیریت ریسک برای شناسایی و کاهش پیشگیرانه عوارض جانبی پیش بینی نشده و سایر خطرات ایمنی برای بیماران و کارکنان استفاده می شود.

 • پیشگیری و کنترل کیفیت(PCI)

مسئولیت ها:

۱)۱ PCI: یک یا چند نفر بر کلیه فعالیتهای پیشگیری و کنترل عفونت نظارت دارند. این افراد از طریق آموزش، تجربه یا گواهینامه در اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت انتخاب می شوند.

۲)۲ PCI: مکانیسم هماهنگی تعیین شده ای برای کلیه فعالیتهای پیشگیری و کنترل عفونت وجود دارد که پزشکان، پرستاران و سایر افراد را بر اساس اندازه و پیچیدگی بیمارستان درگیر می کند.

منابع

۳)۳ PCI: برنامه پیشگیری و کنترل عفونت بر اساس دانش علمی فعلی ، دستورالعمل های عملی پذیرفته شده ، قوانین و مقررات قابل اجرا و استانداردهای بهداشت و نظافت است.

۴)۴ PCI: رهبری بیمارستان، منابعی را برای حمایت از برنامه پیشگیری و کنترل عفونت فراهم می کند.

اهداف برنامه کنترل عفونت

۵) ۵ PCI: بیمارستان یک برنامه کنترل عفونت جامع را طراحی و اجرا می کند که روش ها و فرآیندهای مرتبط با خطر عفونت را مشخص می کند و راهکارهایی برای کاهش خطر عفونت را اجرا می کند.

۶)۶ PCI: بیمارستان از یک روش مبتنی بر ریسک در ایجاد تمرکز در برنامه پیشگیری و کاهش عفونت مرتبط با مراقبت های بهداشتی استفاده می کند:

 •                 ۶.۱ PCI: بیمارستان خطرات عفونت ، میزان عفونت و روند عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی را پیگیری می کند تا خطرات این عفونت ها را کاهش دهد.

تجهیزات پزشکی ، دستگاه ها و لوازم

۷)۷ PCI: بیمارستان با اطمینان از تمیز کردن، ضد عفونی، نگهداری کافی، خطر عفونت های مرتبط با تجهیزات پزشکی، وسایل و تجهیزات پزشکی را کاهش می دهد و فرایندی را برای مدیریت لوازم منقضی شده اجرا می کند.

 •               ۷.۱ PCI: بیمارستان فرایندی را برای مدیریت استفاده مجدد از دستگاههای یکبار مصرف سازگار با قوانین و مقررات منطقه ای و محلی شناسایی و اجرا می کند.

زباله های عفونی

 •               ۷.۲ PCI: بیمارستان از طریق دفع صحیح زباله، خطر عفونت را کاهش می دهد.
 •               ۷.۳ PCI: بیمارستان روشهایی را برای دست زدن ایمن و دفع سوزنها و اشیای نوک تیز، اجرا می کند.

خدمات غذایی

 •               ۷.۴ PCI: بیمارستان خطر ابتلا به عفونت های مرتبط با عملکرد خدمات غذایی را کاهش می دهد.

خطرات ساختمانی

 •                ۷.۵ PCI: بیمارستان خطر عفونت در تاسیسات مرتبط با کنترل های مکانیکی و مهندسی در هنگام تخریب، ساخت و نوسازی را کاهش می دهد.

انقال عفونت ها

PCI.8(8 : بیمارستان اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از بیماران، بازدید کنندگان و کارکنان در برابر بیماریهای واگیردار محافظت می کند و بیماران دارای سیستم ایمنی پایین را از ابتلا به عفونتهایی که بطور منحصر به فرد مستعد هستند، محافظت می کند:

 •               ۸.۱ PCI: بیمارستان فرآیندی را برای مدیریت هجوم ناگهانی بیماران مبتلا به عفونتهای منتقل شده در هوا و در صورت عدم وجود اتاقهای فشار منفی، ایجاد و اجرا می کند.
 •               ۸.۲ PCI: بیمارستان یک برنامه آمادگی اضطراری را برای پاسخگویی به ارائه بیماری های واگیر جهانی تهیه، اجرا و آزمایش می کند.

PCI.9(9 : دستکش، ماسک، محافظت از چشم، سایر تجهیزات محافظتی، صابون و مواد ضد عفونی کننده در دسترس هستند و در صورت لزوم به درستی استفاده می شوند.

بهبود کیفیت و آموزش برنامه

PCI.10(10 : فرآیند پیشگیری و کنترل عفونت با استفاده از اقداماتی که از نظر اپیدمیولوژیکی برای بیمارستان مهم است، با برنامه کلی بیمارستان برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار ادغام شده است.

PCI.11(11 : بیمارستان در مورد اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت، به کارمندان، پزشکان، بیماران، خانواده ها و سایر مراقبان که با مشارکت آنها در مراقبت نشان داده شود، آموزش می دهد.

 • نظارت، رهبری و مدیریت(GLD) :

رهبری بیمارستان:

۱)۱ GLD: ساختار و اختیارات حاکم بر بیمارستان در آیین نامه ها، سیاست ها و رویه ها یا اسناد مشابه شرح داده شده است.

 • ۱.۱ GLD: مسئولیت های عملیاتی و مسئولیت های نهاد حاکم، در یک سند (ها) مکتوب، شرح داده شده است
 • ۱.۲ GLD: تیم حاکمیتی، برنامه بیمارستانی برای کیفیت و ایمنی بیمار را تأیید می کند و گزارش های مربوط به برنامه کیفیت و ایمنی بیمار را به طور منظم دریافت و نسبت به آنها عمل می کند.

مسئولیت های مدیر اجرایی (ها)

۲)۲ GLD: یک مدیر ارشد (اجرایی) مسئول اداره بیمارستان ، مطابقت با قوانین و مقررات قابل اجرا است

مسئولیت های رهبری بیمارستان

۳)۳ GLD: رهبری بیمارستان مشخص شده و به طور جمعی، مسئول تعیین مأموریت بیمارستان و ایجاد برنامه ها و سیاست های لازم برای انجام مأموریت است:

 •               ۳.۱ GLD: رهبری بیمارستان، نوع خدمات بالینی مورد نیاز برای تأمین نیاز بیمارانی را که در بیمارستان خدمت می کنند، شناسایی و برنامه ریزی می کند.
 •               ۳.۲ GLD: رهبری بیمارستان ارتباط موثر را در سراسر بیمارستان تضمین می کند.
 •               ۳.۳ GLD: رهبری بیمارستان اطمینان می دهد که برنامه های یکسانی برای جذب، نگهداری، توسعه و ادامه تحصیل کلیه کارکنان وجود دارد.

رهبری بیمارستان برای کیفیت و ایمنی بیمار

۴)۴ GLD: رهبری بیمارستان یک برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار را برنامه ریزی، توسعه و اجرا می کند:

 •              ۴.۱ GLD: رهبری بیمارستان به طور منظم اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت و ایمنی بیمار را به نهاد حاکم و کارکنان بیمارستان ابلاغ می کند.

۵)۵ GLD: رئیس اجرایی و رهبری بیمارستان اولویت را تعیین می کنند که کدام فرایند در بیمارستان انجام شود، کدام فعالیت بهبود بیمارستان و ایمنی بیمار را تضمین می کند و موفقیت این تلاش ها در سراسر بیمارستان چگونه ارزیابی می شود.

رهبری بیمارستان برای قراردادها

۶)۶ GLD: رهبری بیمارستان در مورد بررسی ، انتخاب و نظارت بر قراردادهای بالینی یا غیر بالینی پاسخگو است:

 •              ۶.۱ GLD: رهبری بیمارستان اطمینان می دهد که قراردادها و سایر توافقات به عنوان بخشی از برنامه بهبود کیفیت بیمارستان و ایمنی بیمار لحاظ شده است.
 •              ۶.۲ GLD: رهبری بیمارستان اطمینان می دهد که پزشکان مستقلی که در بیمارستان کار نمی کنند از اعتبار صحیح برخوردار بوده و از خدمات ارائه شده به بیماران بیمارستان برخوردار هستند.

رهبری بیمارستان در تصمیمات منابع

۷)۷ GLD: رهبری بیمارستان با درک کیفیت و تأثیرات ایمنی آن تصمیمات، تصمیماتی در رابطه با خرید یا استفاده از منابع – انسانی و فنی – اتخاذ می کنند.

 •               ۷.۱ GLD: رهبری بیمارستان، داده ها و اطلاعات مربوط به ایمنی زنجیره تأمین را برای محافظت از بیماران و کارکنان در برابر تجهیزات ناپایدار، آلوده، معیوب و تقلبی جستجو و استفاده می کند.

کارکنان بالینی و مسئولیت ها

۸ GLD: پزشکان، پرستاران و سایر رهبران بخش ها و خدمات بالینی برای حمایت از مسئولیت ها و اختیارات خود، یک ساختار کارکنان حرفه ای را طراحی و اجرا می کنند.

بخش ها و خدمات بیمارستان

۹)۹ GLD: یک یا چند فرد واجد شرایط برای هر بخش یا خدمات در بیمارستان، بیماران را راهنمایی می کنند.

۱۰)۱۰ GLD: هر بخش / مسئول خدمات، به طور مکتوب، خدمات ارائه شده توسط این بخش را شناسایی کرده و آن خدمات را با خدمات سایر بخشها ادغام یا هماهنگ می کند.

۱۱)۱۱ GLD: رهبران بخش / خدمات با مشارکت در اولویت های بهبود در سطح بیمارستان و نظارت و بهبود مراقبت از بیماران خاص بخش، خدمات، کیفیت و ایمنی بیمار را بهبود می بخشند:

 •           ۱۱.۱ GLD: اقدامات ارزیابی شده توسط بخش که برای ارزیابی عملکرد پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حرفه ای شرکت کننده در فرایندهای مراقبت های بالینی قابل استفاده هستند، در ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده می شود.
 •          ۱۱.۲ GLD: رهبران بخش، راهنمای عمل بالینی، و مسیرهای بالینی مربوطه و یا پروتکل های بالینی را برای راهنمایی مراقبت های بالینی، انتخاب و اجرا می کنند.

اخلاق سازمانی و بالینی

۱۲)GLD.12 : رهبری بیمارستان چارچوبی را برای مدیریت اخلاقی ایجاد می کند که فرهنگ اقدامات اخلاقی و تصمیم گیری را ترویج می کند تا اطمینان حاصل شود که مراقبت از بیمار در هنجارهای تجاری ، مالی ، اخلاقی و قانونی ارائه می شود و از بیماران و حقوق آنها محافظت می کند:

 •           ۱۲.۱ GLD: چارچوب مدیریت اخلاقی بیمارستان، موارد عملیاتی و تجاری را شامل می شود. از جمله: بازاریابی، پذیرش، انتقال، ترخیص و افشای مالکیت و هرگونه تعارض تجاری و شغلی که ممکن است به نفع بیماران نباشد.
 •           ۱۲.۲ GLD: چارچوب بیمارستان برای مدیریت اخلاقی، مسائل اخلاقی و تصمیم گیری در مراقبت های بالینی را نشان می دهد.

۱۳) GLD.13: رهبری بیمارستان، فرهنگ برنامه ایمنی را در کل بیمارستان ایجاد و پشتیبانی می کند:

 •           ۱۳.۱ GLD: رهبری بیمارستان، بهبود برنامه فرهنگ ایمنی در سراسر بیمارستان را پیاده سازی، نظارت و اجرا می کند.

آموزش حرفه ای بهداشت

۱۴) GLD.14: آموزش حرفه ای بهداشت، هنگامی که در بیمارستان ارائه می شود، با پارامترهای آموزشی تعریف شده توسط رهبری بیمارستان هدایت می شود.

تحقیقات موضوعات انسانی

۱۵)GLD.15 : تحقیقات درباره موضوعات انسانی، وقتی در بیمارستان ارائه می شود، براساس قوانین، مقررات و رهبری بیمارستان هدایت می شود.

۱۶)GLD.16 : بیماران و خانواده ها در مورد چگونگی دستیابی به تحقیقات بالینی یا آزمایشات بالینی مربوط به افراد انسانی، مطلع می شوند.

۱۷)GLD.17 : بیماران و خانواده ها در مورد نحوه محافظت از بیمارانی که تصمیم می گیرند در تحقیقات بالینی یا آزمایشات بالینی شرکت کنند، مطلع می شوند.

۱۸)GLD.18 : رضایت آگاهانه قبل از اینکه بیمار در تحقیقات بالینی یا آزمایشات بالینی شرکت کند، اخذ می شود.

۱۹)GLD.19 : بیمارستان کمیته یا روش دیگری برای نظارت بر کلیه تحقیقات شامل افراد انسانی را دارد.

 • مدیریت تاسیسات و ایمنی(FMS) :

رهبری و برنامه ریزی:

۱)۱ FMS: بیمارستان از قوانین، مقررات، کدهای ایمنی ساختمان و آتش سوزی و الزامات بازرسی تأسیسات پیروی می کند.

۲)۲ FMS: بیمارستان یک برنامه (ها) کتبی را برای توصیف فرایندهای مدیریت خطرات بیماران، خانواده ها، ویزیتورها و کارمندان تهیه و نگهداری می کند.

۳)۳ FMS: یک یا چند فرد واجد شرایط بر برنامه ریزی و اجرای برنامه مدیریت تسهیلات نظارت می کنند تا خطرات موجود در محیط مراقبت را کاهش و کنترل کنند.

ایمنی و امنیت:

۴)۴ FMS: بیمارستان برنامه ای را برنامه ریزی و اجرا می کند تا از طریق بازرسی برای کاهش خطرات، یک مرکز فیزیکی ایمن را فراهم کند:

 • ۴.۱ FMS: بیمارستان برنامه ای را برنامه ریزی و اجرا می کند تا محیطی امن را برای بیماران، خانواده ها، کارکنان و بازدید کنندگان فراهم کند.
 • ۴.۲ FMS: برنامه و بودجه بیمارستان برای به روزرسانی یا جایگزینی سیستمهای کلیدی ، ساختمانها یا اجزا بر اساس بازرسی از مرکز و مطابق با قوانین و مقررات است:
 •             ۴.۲.۱ FMS: هنگام برنامه ریزی برای تخریب ، ساخت و ساز ، یا نوسازی، سازمانها ارزیابی ریسک پیش ساخت را انجام می دهند.

مواد خطرناک

۵)۵ FMS: بیمارستان برنامه ای برای موجودی، کار، ذخیره و استفاده از مواد زائد خطرناک دارد.

 •             ۵.۱ FMS: بیمارستان برنامه ای برای کنترل و دفع مواد خطرناک و ضایعات دارد.

آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه

۶) ۶ FMS: بیمارستان یک برنامه مدیریت اضطراری را برای پاسخگویی به شرایط اضطراری و طبیعی یا سایر بلایایی که احتمال وقوع در جامعه را دارند، تهیه، نگهداری و آزمایش می کند.

ایمنی در برابر آتش سوزی

۷)۷ FMS: بیمارستان برنامه ای برای پیشگیری، تشخیص زودهنگام، سرکوب، کاهش و خروج ایمن از مرکز در واکنش به آتش سوزی ها و موارد اضطراری غیر آتش سوزی ایجاد و اجرا کرده است:

 •            ۷.۱ FMS: بیمارستان به طور منظم برنامه ایمنی در برابر آتش سوزی و دود، از جمله هر دستگاه مربوط به تشخیص و مهار زودرس را آزمایش می کند و نتایج را مستند می کند.
 •            ۷.۲ FMS: برنامه ایمنی در برابر آتش سوزی شامل محدود کردن استعمال دخانیات توسط کارکنان و بیماران به مناطق مراقبت از بیماران غیر بیمارستانی در مرکز است.

تجهیزات پزشکی

۸)۸ FMS: بیمارستان برنامه ای را برای بازرسی، آزمایش و نگهداری تجهیزات پزشکی و مستندسازی نتایج، ایجاد و اجرا کرده است:

 •          ۸.۱ FMS: بیمارستان سیستمی برای نظارت و عمل در مورد اعلامیه های خطر تجهیزات پزشکی، فراخوان ها، حوادث قابل گزارش، مشکلات و خرابی ها دارد.

سیستم های کمکی

۹)۹ FMS: بیمارستان برنامه ای را تنظیم می کند تا اطمینان حاصل کند که همه سیستم های سودمند به طور موثر و کارآمد کار می کنند:

 •           ۹.۱ FMS: سیستم های کمکی بازرسی، نگهداری و بهبود می یابند.
 •           ۹.۲ FMS: برنامه سیستم های بهداشتی بیمارستان تضمین می کند که آب آشامیدنی و انرژی الکتریکی همیشه در دسترس است و منابع جایگزین آب و نیرو را در هنگام اختلال، آلودگی یا خرابی سیستم ایجاد و پیاده سازی می کند:
 •                                      ۹.۲.۱ FMS: بیمارستان سیستم های اضطراری آب و برق خود را آزمایش کرده و نتایج را مستند می کند.
 •           ۹.۳ FMS: افراد یا مقامات تعیین شده به طور منظم کیفیت آب را کنترل می کنند.

نظارت بر برنامه مدیریت ایمنی و تسهیلات

۱۰)۱۰ FMS: بیمارستان داده های هر یک از برنامه های مدیریت و ایمنی تأسیسات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کند تا از برنامه ریزی برای جایگزینی یا به روزرسانی تجهیزات پزشکی ، فن آوری و سیستم ها و کاهش خطرات در محیط پشتیبانی کند.

آموزش کارکنان

۱۱)۱۱ FMS: بیمارستان همه کارکنان را در مورد نقش آنها در ارائه یک مرکز مراقبت از بیمار ایمن و موثر آموزش می دهد و آزمایش می کند.

 •           ۱۱.۱ FMS: کارکنان آموزش دیده و از نقش خود در برنامه های بیمارستان برای ایمنی در برابر آتش، امنیت، مواد خطرناک و موارد اضطراری، آگاهی دارند.
 •          ۱۱.۲ FMS: کارکنان برای کارکردن و نگهداری تجهیزات پزشکی و سیستم های کمکی آموزش دیده اند.
 • آموزش حین خدمت و مهارت های حرفه ای(SQE):

۱)۱ SQE: رهبران بخشها و خدمات بیمارستان آموزش ، مهارت ، دانش و سایر ملزومات مورد نظر همه اعضای کارکنان را تعریف می کنند:

 •           ۱.۱ SQE: مسئولیت های هر یک از کارکنان در شرح وظایف فعلی تعریف شده است

۲)۲ SQE: رهبران بخشهای بیمارستان فرآیندهای استخدام، ارزیابی و انتصاب کارکنان و همچنین سایر رویه های مرتبط را که توسط بیمارستان مشخص شده است، توسعه و اجرا می کنند.

۳)۳ SQE: بیمارستان برای اطمینان از انطباق دانش و مهارت کارکنان بالینی با نیازهای بیمار، از فرایند مشخصی استفاده می کند.

۴)۴ SQE: بیمارستان برای اطمینان از انطباق دانش و مهارت کارکنان غیر بالینی با نیازهای بیمارستان و نیازهای موقعیت، از یک فرایند مشخص استفاده می کند.

۵)۵ SQE: اطلاعات پرسنلی مستند برای هر یک از کارکنان وجود دارد.

۶)۶ SQE: استراتژی انتخاب پرسنل برای بیمارستان که توسط رهبران بخشها تهیه شده، تعداد، انواع و مدارک مورد نظر کارکنان را مشخص می کند.

 • ۶.۱ SQE: استراتژی کارکنان به طور مداوم بررسی می شود و در صورت لزوم به روز می شود.

۷)۷ SQE: تمام کارکنان بالینی و غیر بالینی بیمارستان، شرح وظایف بخش یا واحدی که به آنها گماشته شده اند و مسئولیت های شغلی خاص خود را هنگام انتصاب، دریافت می کنند.

۸)۸ SQE: هر یک از کارکنان برای حفظ یا ارتقا مهارت ها و دانش خود، آموزش مداوم ضمن خدمت را می بینند.

 •           ۸.۱ SQE: کارمندانی که خدمات مراقبت از بیمار را ارائه می دهند و سایر کارکنان شناسایی شده توسط بیمارستان آموزش دیده اند و می توانند صلاحیت مناسب را در فنون احیا نشان دهند.
 •           ۸.۲ SQE: بیمارستان، برنامه ایمنی و بهداشت کارکنان را ارائه می دهد که سلامت جسمی و روانی و شرایط کار ایمن کارکنان را برطرف می کند:
 •                              ۸.۲.۱ SQE: بیمارستان کارکنانی را که در معرض خطر ابتلا به بیماری های قابل پیشگیری از واکسن قرار دارند و احتمالاً امکان واکسیناسیون و ایمن سازی کارکنان را دارد ، شناسایی می کند.

تعیین عضویت کارکنان پزشکی

۹)۹ SQE: بیمارستان فرآیند یکنواختی برای جمع آوری مدارک معتبر کادر پزشکی دارد که مجاز به مراقبت از بیمار بدون نظارت هستند.

 •           ۹.۱ SQE: تحصیلات، مجوز / ثبت نام کارکنان پزشکی و سایر مدارک مورد نیاز با قانون و مقررات بیمارستان، تأیید شده و به روز نگه داشته می شوند.
 •            ۹.۲ SQE: یک فرایند تصمیم گیری یکنواخت و شفاف برای انتصاب اولیه اعضای کادر پزشکی وجود دارد.

انتصاب امتیازات بالینی پزشکان مهمان

۱۰)۱۰ SQE: بیمارستان یک روش استاندارد، عینی و مبتنی بر شواهد برای اجازه دادن به اعضای کادر پزشکی میهمان برای پذیرش و معالجه بیماران و یا ارائه سایر خدمات بالینی مطابق با صلاحیت آنها دارد.

نظارت و ارزیابی اعضای کادر پزشکی

۱۱)۱۱ SQE: بیمارستان از یک فرآیند استاندارد برای ارزیابی کیفیت و ایمنی مراقبت از بیمار ارائه شده توسط هر یک از اعضای کادر پزشکی استفاده می کند.

انتصاب مجدد کارکنان پزشکی و تمدید امتیازات بالینی پزشکان مهمان

۱۲)۱۲ SQE: حداقل هر سه سال یکبار، بیمارستان از طریق نظارت و ارزیابی مداوم هر یک از اعضای کادر پزشکی، تعیین می کند که آیا عضویت کادر پزشکی و امتیازات بالینی پزشکان میهمان، با یا بدون تغییر ادامه یابد.

پرسنل پرستاری

۱۳)۱۳ SQE: بیمارستان فرایند یکنواختی برای جمع آوری، تأیید و ارزیابی مدارک پرسنل پرستاری (مجوز، آموزش و تجربه) دارد.

۱۴)۱۴ SQE: بیمارستان یک فرایند استاندارد برای شناسایی مسئولیت های شغلی و انجام کارهای بالینی بر اساس اعتبار اعضای پرستار و هرگونه الزامات نظارتی دارد.

 • ۱۴.۱ SQE: بیمارستان یک فرایند استاندارد برای مشارکت کارکنان پرستار در فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان، از جمله ارزیابی عملکرد فردی، دارد.

سایر پرسنل کادر درمان

۱۵)۱۵ SQE: بیمارستان فرایند یکنواختی برای جمع آوری، تأیید و ارزیابی اعتبار سایر پزشکان و کادر درمانی (مجوز، آموزش و تجربه) بیمارستان، دارد.

۱۶)۱۶ SQE: بیمارستان فرایند یکنواختی برای شناسایی مسئولیت های شغلی و انجام کارهای بالینی بر اساس اعتبار سایر پزشکان و هرگونه الزامات قانونی دارد:

 • ۱۶.۱ SQE: بیمارستان فرایند یکنواختی برای مشارکت سایر پزشکان مراقبت های بهداشتی در فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان دارد.

آماده سازی بیمارستان برای ارزیابی نهایی این سازمان حدود دو سال زمان نیاز دارد و در طی این ۲ سال، کل سازمان با بیمارستان همکاری های لازم جهت ارتقا کیفیت و استانداردهای لازم جهت رسیدن به وضع مطلوب ایمنی بیماران را فراهم کنند.

برای تمدید دوباره این اعتباربخشی، باید به طور منظم از طریق بررسی مجدد دوره ای ارزیابی شوند.

2 پاسخ

 1. لطف نموده منابعی را که این مقاله را از آن ترجمه کردید بنویسید. در ویبسایت JCI استاندرد های که در سال ۲۰۱۸ نشر شده اندکی تفاوت دارد . تشکر

  1. سالام و عرض ادب.ممنونم از همراهی تون. کلیه مطالب از سایت JCI برداشته شده و به علت تعداد بالای شاخص ها و بخش های مختلفی که باید ارزیابی بشن بخش هایی رو که مرتبط تر و در حوصله عمومی بازدیدکنندگان بوده قرار دادیم. چون همونطور که می دونید شاخص های ارزیابی ACI و JCI و هر اعتباربخشی دیگری خیلی طولانی و با جزئیات هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مقاله را دوست داشتید؟ با دوستانتان آنرا به اشتراک بگذارید
جدیدترین مطالب در ایمیل شما

ایمیل خود را وارد کنید و به صورت هفتگی از مطالب تخصصی ما در زمینه گردشگری سلامت استفاده کنید